Reklamační řád

I. Obecné vymezení záruky
  Na nové zboží Škoda (nové vozy Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství) poskytuje prodávající záruku, podle které po dobu 2 let odpovídá kupujícímu za věcné a právní vady zboží při jeho převzetí kupujícím, které se v této záruční době projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží (základní záruka). Pokud jde o věcné vady, prodávající zaručuje, že zboží má vlastnosti s kupujícím smluvené, příp. obvyklé.

  Nad rozsah výše uvedené základní záruky na nové vozy vyplývající z občanskoprávních předpisů poskytuje prodávající kupujícímu svým jednostranným prohlášením u nových vozů záruku na:

  • neexistence vad laku, a to po celou dobu 3 let od dne převzetí vozu kupujícím (tj. 2 roky základní záruky+1 rok prodloužené záruky za dále stanovených zvláštních podmínek – viz kapitola II bod 4)
  • neprorezavění karoserie, a to po celkovou dobu 10 let ode dne převzetí vozu kupujícím (tj. 2 roky základní záruky + 8 let prodloužené záruky za dále stanovených zvláštních podmínek – viz kapitola II bod 5)

  Nevztahuje-li se na kupní smlouvu občanskoprávní předpisy, poskytuje prodávající kupujícímu základní záruku a v plném rozsahu také prodloužené záruky svým jednostranným prohlášením; tato záruka spočívá v povinnosti prodávajícího zajistit u řádně reklamovaných a následně potvrzených vad bezplatně jejich odstranění opravou nebo výměnou vadného dílu.
  Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím.


  Záruka se nevztahuje na opotřebení vozu, Škoda originálního dílu nebo Škoda originálního příslušenství způsobené jejich obvyklým užíváním.

  K uplatnění práv z odpovědnosti za vady věci je oprávněn kupující. Kupující však může písemně zmocnit jinou osobu (např. nového nabyvatele).

  Případný převod či přechod vlastnického práva k vozu, Škoda originálnímu dílu nebo Škoda originálnímu příslušenství nemá na platnost záruky vliv, pokud nabyvatelem i každým předchozím vlastníkem byly splněny veškeré podmínky pro řádné užívání stanovené v tomto Záručním listu (zejména pravidelné servisní prohlídky).

  Poskytnutím záruky podle tohoto Záručního listu nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží dle zvláštních právních předpisů.

  II. Nová vozidla

  1.
  Základní záruka se poskytuje při současném a nepřetržitém plnění následujících podmínek pro řádné užívání:
  • při užívání vozidla jsou plněny pokyny a respektována doporučení uvedená v palubní literatuře v souladu s technickými podmínkami výrobce ŠKODA AUTO a.s.
  • jsou odborně provedeny všechny servisní prohlídky podle rozsahu a intervalů předepsaných výrobcem ŠKODA AUTO a.s. zásadně u autorizovaných servisů Škoda. Aktuální seznam úkonů jednotlivých servisních prohlídek je možné získat u autorizovaných servisů Škoda, příp. na www.skoda-auto.cz
  • závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá přitom kupující odstranit v nejkratší možné době
  • při opravách v záruce budou použity výhradně originální díly
  • pokud budou servisní prohlídky a opravy prováděny v opravnách mimo autorizovanou servisní síť Škoda a vznikne-li v příčinné souvislosti s takto provedenými servisními úkony a v jejich rámci použitými díly závada nebo dojde k jinému poškození vozu, nevztahuje se na takovéto závady záruka poskytovaná prodávajícím
  • práva z odpovědnosti za vady jsou uplatněna bez zbytečného odkladu oznámí autorizovanému servisu Škoda, který si pro provádění servisních prohlídek a oprav zvolil
  • veškeré opravy lakovaných dílů karoserie a dílů s antikorozní ochranou jsou prováděny odborně dle výrobcem stanovené technologie zásadně u autorizovaných servisů Škoda; pokud však budou takové opravy prováděny v opravnách mimo autorizovanou servisní síť Škoda a dojde-li v příčinné souvislosti s takto provedenými servisními úkony a v jejich rámci použitým materiálem a díly k výskytu koroze nebo prorezavění, nevztahuje se na takovéto závady a poškození záruka poskytovaná prodávajícím.

  2.
  Základní záruka se nevztahuje:

  • na závady, které souvisí se skutečností, že vůz byl opravován nebo provozně udržován neodborným způsobem
  • na vady vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením a dále nedbalostí uživatele
  • na poškození a závady způsobené násilným překonáním zamykacích dílů a zabezpečovacích systémů vozu nebo vzniklé v souvislosti s ním
  • na poškození způsobená havárií, dopravní nehodou nebo nárazem, živelní pohromou (krupobití, zaplavení vozu apod.)
  • na přirozené provozní opotřebení, na vady způsobené neodborným zacházením, nedostatečnou údržbou nebo úpravami neschválenými výrobcem ŠKODA AUTO a.s.
  • na závady způsobené používáním vozu v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným výrobcem ŠKODA AUTO a.s. (např. přetížení vozu – i krátkodobé, sportovní a výcviková činnost apod.)
  • na vady vzniklé nerespektováním pokynů v Návodu k obsluze a Servisní knížce
  • na poškození laku způsobená vnějším mechanickým vlivem (poškrábání, vrypy apod.)
  • na poškození laku způsobená chemickým vlivem (průmyslové spady, ptačí trus, stromové pryskyřice, jiné chemické látky – žíraviny apod.)
  • na vady způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním laku (použití agresivní autokosmetiky, nevhodných čističů, leštěnek apod.)
  • na vady způsobené korozí, které nebyly neprodleně po jejich zjištění řádně a včas uplatněny u autorizovaných servisů Škoda
  • na vady prorezavění způsobené poškozením antikorozní ochrany, které nebylo neprodleně po jeho zjištění řádně a včas odstraněno u autorizovaných servisů Škoda

  Náklady na pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučeními výrobce ŠKODA AUTO a.s., jakož i náklady vyplývající z běžného provozního opotřebení části vozu plně hradí kupující jako např.:

  • běžnou údržbu, seřízení a pravidelné kontroly, součásti běžné provozní spotřeby jako je olejový, vzduchový a palivový filtr
  • výměnu dílů, které podléhají běžnému provoznímu opotřebení vyplývajícímu z jejich používání a počtu najetých kilometrů (pneumatiky, svíčky, stírací lišty, brzdové obložení a kotouče, tlumiče, spojka, žárovky apod.).

  3.
  Kupující má právo na bezplatné, včasné a řádně odstranění vady, která se projeví v základní záruční době.

  4.
  V rámci prodloužené jednoleté záruky na neexistenci vad laku, která navazuje na dvouletou základní záruku, má kupující právo na bezplatnou opravu laku potřebnou pro odstranění vady podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s.

  Tato prodloužená záruka platí, pokud byly splněny podmínky uvedené v bodu 1 této kapitoly a nevztahuje se na vady uvedené v bodu 2 této kapitoly.

  5.
  V rámci prodloužené osmileté záruky na neprorezavění karoserie, která navazuje na dvouletou základní záruku, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu dílů, které autorizovaný servis Škoda uznal za vadné a u kterých došlo k perforaci způsobené korozí.

  Tato prodloužené záruka platí, pokud byly splněny podmínky uvedené v bodu 1 této kapitoly a nevztahuje se na vady uvedené v bodu 2 této kapitoly.

  6.
  V zájmu soustavného sledování stavu vozu v průběhu výše uvedených záručních dob se vůz přistavuje k servisním prohlídkám, opravám a úpravám zásadně do jednoho autorizovaného servisu Škoda, který si kupující zvolí ze Škoda Seznamu opraven v ČR. Potřebujete-li však autorizovaný servis Škoda změnit, postačí, když se s vozem a doklady dostaví do jiného autorizovaného servisu Škoda uvedeného ve Škoda Seznamu opraven v ČR a oznámí změnu. Při zjištění závady na cestě, kterou je třeba odstranit neprodleně před dalším užitím vozu, je kupující povinen zpravidla zajistit využití služeb nejbližšího autorizovaného servisu Škoda.

  Při uplatnění práva z odpovědností za vady musí být předložena Servisní knížka.

  Při registraci v autorizovaném servisu Škoda, resp. při prvním uplatnění práva na odstranění vady vozu se kupující prokáže osvědčením o registraci silničního motorového vozidla, Servisní knížkou a dokladem o svém právním poměru k vozu (např. kupní smlouva, faktura, leasingová smlouva, popř. též plná moc).

  Jiná práva z odpovědnosti za vady než na opravu vozu se uplatňují u prodávajícího.

  Při každém dalším uplatnění práv z odpovědnosti za vady předloží kupující náležitě vyplněnou Servisní knížku, která prokazuje, že pravidelné úkony a práce při kontrolách a prohlídkách doporučených výrobcem ŠKODA AUTO a.s. byly řádně a odborně provedeny.

  Vady se uplatňují označením vadné vlastnosti nebo funkce a nebo popsáním projevu vady.

  Autorizovaný servis Škoda, resp. prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i odstranění vady a o době jejího trvání. Potvrzení o uplatnění práv z odpovědnosti za vady neznamená bez dalšího uznání vad.


  III. Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství

  Pokud jde o Škoda originální díly, vztahuje se tato část Záručního listu pouze na Škoda originální díly, které byly zakoupeny u prodávajícího nebo které byly autorizovaným servisem Škoda užity při opravách vozu prováděných mimo záruku. Tato část se proto nevztahuje na Škoda originální díly, které byly užity autorizovaným servisem Škoda při opravách vozu v záruce.

  Pokud jde o Škoda originální příslušenství, vztahuje se dále uvedená část Záručního listu pouze na Škoda originální příslušenství, které bylo zvlášť zakoupeno u prodávajícího.

  Záruka se poskytuje při současném a nepřetržitém plnění následujících podmínek:

  • byly dodrženy montážní postupy a veškerá doporučení daná výrobcem ŠKODA AUTO a.s. v případě, že kupující Škoda originální díl montoval do vozu sám nebo tyto práce nechal provést jinou osobou než autorizovaným servisem Škoda
  • byly dodrženy montážní postupy a veškerá doporučení daná výrobcem Škoda originálního příslušenství v případě, že kupující Škoda originální příslušenství sám připevnil či použil do vozu nebo na vůz nebo tyto práce nechal provést jinou osobou než autorizovaným servisem Škoda
  • při užívání Škoda originálního dílu nebo Škoda originálního příslušenství byly plněny pokyny a respektována doporučení uvedená v montážním návodu, uživatelském manuálu, palubní literatuře a příbalové informaci.


  Záruka se přitom nevztahuje zejména na opotřebení Škoda originálního dílu nebo Škoda originálního příslušenství způsobené jejich obvyklým užíváním, na opotřebení vzniklé v důsledku nepovoleného zatížení, na vady způsobené neodbornou montáží, chybným používáním a mechanickým poškozením.

  Kupující má právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, která se projeví v základní záruční době.

  Práva z odpovědnosti za vady Škoda originálního dílu a škoda originálního příslušenství se uplatňují u prodávajícího, u kterého kupující Škoda originální díl nebo Škoda originální příslušenství zakoupil, resp. u autorizovaného servisu Škoda, který Škoda originální díl použil při opravách vozu prováděných mimo záruku.

  Vady se uplatňují označením vadné vlastnosti nebo funkce anebo popsáním projevu vady.

  Prodávající, resp. autorizovaný servis Škoda vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i odstranění vady a o době jejího trvání. Potvrzení o uplatnění práv z odpovědnosti za vady Škoda originálního dílu nebo Škoda originálního příslušenství neznamená bez dalšího uznání vad.

  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi zákazníkem, který je spotřebitelem, a prodávajícím je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení řízení ADR je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce https://adr.coi.cz/cs.

  Návrh na zahájení řízení ADR je možné zaslat také poštou, případně návrh podat osobně na kontaktním místě ADR: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.